Nihayet Elvanbey İmareti Restorasyonu İhaleye Çıkıyor

17 Mayıs 2012'de yaptığımız gazete haber ile 16 Kasım 2016 tarihinde yaptığımız haber haberin devamında eklidir

Nihayet Elvanbey İmareti Restorasyonu İhaleye Çıkıyor
15 Kasım 2017 - 08:00
17 Mayıs 2012'de yaptığımız gazete haber ile 16 Kasım 2016 tarihinde yaptığımız haber haberin devamında eklidir.

Restorasyonu yılan hikâyesine dönen Elvanbey İmareti İhaleye Çıkıyor.

Geyve’nin tarihi yapılarından birisi daha onarılarak hayat bulacak. Sakarya’nın en eski ilçesi Geyve’de tarihi yansıtan sayılı eserden biri olan Elvanbey İmareti restorasyonu için ihaleye çıkılıyor.

Daha öncesinde  Doğu Marmara Kalkınma Ajansı “MARKA” destekli başlayacak olan Elvanbey İmareti restorasyon çalışmaları yarım kalmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen Elvanbey İmareti restorasyon ihalesinin 28 Kasım 2017 tarihinde yapılacağı öğrenildi.

İHALE’YE ÇIKIYOR

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya; "Ecdad Yadigarını Yeniliyoruz. İlçemize Hayırlı Olsun." dedi.

Başkan Kaya Elvanbey Zaviyesinin onarılıp halkımızın hizmetine sunulması için ihaleye çıkılıyor. 1450 yılında yapılan tarihi bina aslına uygun olarak restore edilecek. Israrlı takibimiz sonrası Bursa Vakıflar Müdürlüğü tarafından yatırım programına alınan ecdad yadigarı için 28 Kasım’da ihale yapılacak. İhalenin ardından 5 gün içerisinde yer teslimi yapılacak. Yer teslimiyle birlikte tarihi binada restorasyon çalışmaları başlayacak. Elvanbey Zaviyesi’nin restorasyon çalışmaları bir yıl içerisinde tamamlanacak."

TARİH YAŞAYACAK

“Ecdadımızın yadigârına sahip çıkmamız gerekiyordu. Uzun uğraşlar sonunda ecdat yadigarımızın restorasyon ihalesi yapılacak. Geyve’de tarihimizi yaşatacağımız için mutluyum. Bu güzel projenin hayata geçirilmesinde çalışmalarıyla sürekli takipte olan gazeteci Namık Cihan’a, Vakıflar Genel Müdürü  Dr. Adnan Ertem, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, Sakarya Milletvekilleri Mustafa İsen ile  Şaban Dişli’ye emeklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum.

CAMİ OLACAK

Geyve İlçe Merkezi’nde yer alan Elvanbey Zaviyesi restorasyonun ardından cami olarak hizmet verecek. Tarihi bina aslına uygun restore edildikten sonra cami olarak kullanıma girecek. Atalarımızdan miras tarihi binanın vatandaşların hizmetinde olması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması için böyle bir uygulamanın doğru olduğunu düşünüyoruz."şeklinde konuştu.

Geyve’nin 2. Bayezid  köprüsünden sonra ayakta kalan en eski binası olan Elvan Bey İmareti geçtiğimiz yıllarda İlçe Kütüphanesi olarak hizmet vermiş,  2014 yılındaki sel olayından önce, Geyve Kaymakamlık Kültür Merkezi ve Öğretmenevi bünyesine taşınarak kapatılmıştı.

Tarihçesi

Elvanbey Zaviye’si veya imaret olarak 1450 yılında inşa edilen yapı, günümüze dek bütün özelliklerini muhafaza edegelmiştir. 1969 yılından beri İlçe Halk Kütüphanesi olarak kullanılan imarethane, Mevlana Celaleddin Rumi’nin oğlu Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hatun’dan doğan Germiyan beyi Süleyman Şah’ın kızı Devlet Hatun’un Yıldırım Bayezid’a gelin getiren atı yedekleyen çeşnigirbaşı (basılan paraların ayarına bakan veya asçıbaşı) Paşacık Ağa’nın oğlu olan Elvanbey tarafından yaptırılmıştır. Yapının bahçesinde imaretin banisi Elvan Bey’in mezarı bulunmaktadır. Üç kubbeli olan Elvanbey İmaret Cami-i Şerifi veya Zaviyesi 1698 ile 1969 yıllarında iki kez tamir görmüştü.

İHALE İLANI

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Sakarya İli Geyve İlçesi Elvanbey İmareti 2017-2018 Yılları Restorasyonu İşi, Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 22. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt No                                                   : 2017 / 574434

 1. İdarenin

 2. a) Adresi         : Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü -Fahri Korutürk Cad.


No:129 Kat:3-4 Osmangazi/BURSA

 1. b) Telefon – Faks Numarası        : 0224 272 41 10 – 0224 272 41 14

 2. c) Elektronik Posta Adresi         : bursa@vgm.gov.tr

 3. İhale konusu yapım işinin

 4. a) Niteliği, Türü ve Miktarı           : Uygulama, 1 Adet Eski Eser İmaret Restorasyonu

 5. b) Yapılacağı Yer          : Sakarya İli, Geyve İlçesi

 6. c) İşe Başlama Tarihi           : Sözleşme tarihinden itibaren 5 (Beş) güniçinde yer


teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 1. d) İşin Süresi          : Yer tesliminden itibaren 365 (Üçyüzaltmışbeş)takvim günüdür.

 2. İhalenin

 3. a) Yapılacağı Yer           : Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü -Fahri Korutürk Cad.


No:129 Kat:2 Osmangazi/BURSA

 1. b) Tarihi – Saati                                 :  2017 – 14:00

 2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. ( Teklif Mektubunda belirtilmesi durumunda, ayrıca istenmeyecektir.)
  4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Şekli ve içeriği işe ait tip idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği işe ait Tip İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu.                                                    4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.1.10. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin herhangi bir belge istenmemektedir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

4.3.1.1.  İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

4.3.1.2. İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

4.3.1.3. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

4.3.1.4. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

4.3.1.5. Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

İşlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

4.3.2. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 80 inden az olmamak üzere  ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
4.3.3. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler

4.3.3.1- Şekli ve içeriği bu işe ait Uygulama İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 24. maddesinde belirtilen aşağıda nitelik ve mesleki deneyimli teknik personeli inşaat mahallinde çalıştırmak zorundadır.

Adet     Pozisyonu                                 Mesleki Unvanı                                                    Mesleki Özellikleri

1       Şantiye Şefi           Y. Mimar(Restorasyon Y.Lisanslı) veya Mimar       En az 5 (Beş) Yıl Deneyimli

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, ”Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı Yapıların Esaslı Onarımları” benzer iş olarak kabul edilecektir. Tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde, İdare tarafından istenilmesi halinde, iş deneyim belgesine esas teşkil eden işe ait kurul kararları ve hak ediş raporları sunulacaktır. İş Deneyim Belgesi yerine diploma veya mezuniyet belgesi kabul edilmeyecektir.

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6- İhale dokümanı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı Vakıflar Bankası Cumhuriyet Şubesi TR 250001500158007272747249 nolu hesaba işin adı belirtilerek doküman satış bedeli ödenecek ve banka dekontunun aslı ibraz edilmek kaydıyla dekontun fotokopisi teslim edilerek Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğünden doküman temin edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhaleye teklif verecek olanların kendileri veya noter onaylı vekâletnameyi haiz yetkili temsilcileri ihale tarihinden en az üç gün önce ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

(En geç 24.11.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar)

7- Teklifler ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı adrese verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9- İstekliler teklif edilen bedelin %5 inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

12- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

13- İdare bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde serbesttir.

14-Bu ihalede, ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, “Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği” esasları uygulanacaktır.

 

Diğer Hususlar:

İstekliler tekliflerinin ekinde ;

-Gerçek kişi istekliler ve tüzel kişi isteklilerin temsile yetkili ortakları, müdürleri ve tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek kişiler ile tüzel kişiliklerin bu vasıftaki kişilerin T.C. Kimlik Numarasını vermeleri

-Teklifin aşırı düşük bulunması halinde İstekliler, teklif birim fiyat cetvellerinde belirttikleri her bir imalat kalemi için idarenin tanımladığı tariflere uygun fiyat analizlerini, ihale dökümanı mevzuatları çerçevesinde oluşturulan bu analizlere dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeleri (iş, imalat ve/veya malzemenin yapımcılarından, üreticilerinden, ana bayilerinden, toptancılarından, yetkili satıcılarından ve satıcılarından, ilgili meslek odasından vs. alınan proforma faturalar, malzemeye ilişkin teklif alma yazıları vs.) analiz ekinde vermeleri Tip İdari Şartnamenin 34. maddesi gereği ayrıca istenecektir.

– İhaleye girecek olan istekliler idareye sunacakları teklif birim fiyat cetvelini dijital ortamda CD halinde ayrıca İdareye teslim edeceklerdir.
--------------------------------


17 Mayıs 2012'de yaptığımız haber.(aşağıda)

Elvan Bey İmareti Restorasyonu İçin Ön Çalışma Başlatıldı

Sakarya'nın ayakta kalan en eski yapılarından biri olan Geyve Elvan Bey İmarethanesi; Geyve Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliği ile restore edilecek.

Sakarya'nın ayakta kalan en eski yapılarından biri olan Geyve Elvan Bey İmarethanesi; Geyve Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliği ile restore edilecek.
Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü 'nde inşaat teknikeri olarak görev yapan Seyfullah Kılıç incelemelerde bulunmak üzere Elvan Bey İmareti'ni ziyaret ettiler. Sakarya ilinin ayakta kalan en eski binası olan ve 1451 yılında Elvan Bey'in oğlu Sinanbey 'e Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Elvan Bey İmareti varlığını halen sürdürüyor.

Günümüzde Geyve İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmet vermekte olan Elvan Bey İmareti'nin restorasyon ön çalışması hakkında bilgi veren Seyfullah Kılıç, "Binamız yapı şekli olarak ters T şeklinde yapılmış bir bina.Zamanında, aşevi, namazgah ve zaviye olarak hizmet vermiş.Sayın belediye başkanımızın daveti üzerine buraya geldim ve binanın restorasyonu hakkında gerekli notlarımızı aldık" dedi.

Geyve Belediye Başkanı Kaya da, "Geyve'miz için tarihi bir miras olan Elvan Bey İmareti,

bakım görmediği için günden güne daha da yıpranmakta. Bir tarihin göz göre göre yok olmasına asla izin veremeyiz. Sayın Kılıç'ın yaptığı tetkik ve incelemelerden sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü ile irtibata geçerek Elvan Bey İmareti'nin restorasyonu için yapılması gereken ne varsa yapıp, bu tarihi mirasımızı koruma altına alacağız." diye konuştu.
------------------------------

16 Kasım 2016 tarihinde yaptığımız haber

Geyve Elvanbey Zaviyesi  Kurtarılıyor

Geyve Kaymakamlığı ve Geyve Belediyesi işbirliği yaparak; tarihi Elvanbey zaviyesini orijinal haline getirecekler.

Geyve kaymakamı İlyas Memiş ve belediye başkanı Murat Kaya, zaviyede incelemelerde bulundu. Elvanbey imareti Haziran 2104 tarihinde Geyve’yi sel basınca büyük zarar görmüştü. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya’nın girişimleri sonucunda Geyve Kaymakamlığı ile birlikte Doğu Marmara Kalkınma Ajansının finans desteğiyle; Elvanbey zaviyesinin içi, dışı onarılarak orijinal haline getirilecek. Zaviye yol seviyesinden aşağıda olduğu için, yağmur suyunu drenaj borusuyla Karaçay’a verileceği ve restorasyon çalışmalarına da yakında başlanacağı öğrenildi.

ELVENBEY İMARETHANESİNİN TARİHÇESİ

Geyve Elvanbey imareti, Mevlana Celalettin Rumi’nin soyundan Çeşnigirbaşı Paşacık Ağa’nın oğlu Elvan Bey tarafından 1450 yıllarında yaptırılmış hayır kuruluşudur. Kare planlı olan yapıya 1746 yılında üç kenarlı revak eklenmiştir. Uzun süre belediye ambarı olarak kullanılan zaviye, 1968-2014 yılları arasında da halk kütüphanesi olmuştur. Kütüphane, 2014 yılında Öğretmenevi binasına taşınınca; zaviye o tarihten beri boş duruyordu.

16 Kasım 2016

Mustafa Hamdullah ERGİN
GEYVE GÜNDEM

elvnby (1)

elvnby (2)

elvnby (3)

elvnby (4)

elvnby (5)

elvnby (6)

elvnby (7)

elvnby (8)

elvnby (9)

elvnby (10)

elvnby (11)

elvnby (12)

elvnby (13)

elvnby (14)

elvnby (15)

elvnby (16)

elvnby (17)

elvnby (18)

 

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum